Katarzyna Radu?owicz - tancerka i choreograf, od wielu lat poch?oni?ta jest pasj? do ta?ca flamenco. Silna osobowo?? i kreatywno?? pozwoli?y jej spe?ni? marzenia by ta?czy? zawodowo. Inicjacj? by?o obejrzenie i wys?uchanie na ?ywo "Mszy Flamenco", której gwiazd? by? Paco Peña. Koncert odby? si? podczas festiwalu Vratislawia Cantans wiele lat temu, kiedy jeszcze niewiele osób w Polsce s?ysza?o o flamenco i to by? ten pierwszy niezapomniany dreszcz emocji... Zaczyna?a nauk? ta?ca jako dziecko w "Arabesce" - szkó?ce baletowej, potem u Gra?yny Adamczyk, nast?pnie uczy?a si? w szkole flamenco znanej i cenionej Dominigue Lasaki w Hamburgu. Pó?niej wyjecha?a do Hiszpanii. Tam studiowa?a w "Amor de Díos", s?ynnej madryckiej szkole, gdzie otrzyma?a certyfikat potwierdzaj?cy jej umiej?tno?ci. Przez wiele lat bra?a udzia? w licznych warsztatach prowadzonych przez takich wybitnych tancerzy jak: Maria Serrano, Alicja Marguez, Adela Campallo, Belen Maya, Nuria Pomares, Antie Herber, Carmela Greco, La Tati, El Torombo, El Ciro , Ana Maria Amahi i wielu innych.
Wiele zdarze? wp?yn??o na jej do?wiadczenia zawodowe. Mi?dzy innymi na zlecenie Filharmonii Narodowej w Warszawie z grup? Marka Krajewskiego uczestniczy?a w cyklu audycji edukacyjnych dla m?odzie?y. Bra?a udzia? w programach realizowanych dla ró?nych stacji telewizyjnych. Wyst?powa?a na festiwalu "Idiart" w Dre?nie, festiwalu "Jazz Bez Granic" w Poznaniu, w Teatrze Nowym w Poznaniu, na "Festiwalu Chopinowskim" w Dusznikach Zdroju, na presti?owym mi?dzynarodowym "Festiwalu Flamenco" w Berlinie i wielu innych miejscach... Z grup? "Viva Flamenco" wygrywa?a nagrody na festiwalach i konkursach, miedzy innymi w Lublinie, gdzie otrzymali nagrod? Ministra Kultury i Sztuki. Wspó?pracowa?a tak?e z zespo?ami: Sueño Andaluz, Los Payos, Tiento Flamenco, Danza del Fuego i z Witkiem ?ukaszewskim. Na zaproszenie pani Ewy Wycichowskiej prowadzi?a kilkukrotnie warsztaty podczas Biennale Ta?ca Wspó?czesnego i Warsztatów Ta?ca Wspó?czesnego w Poznaniu oraz w ramach tzw. "otwartych zaj?? ta?ca" organizowanych przez Polski Teatr Ta?ca w Poznaniu. Przez wiele lat uczy?a ta?ca w klubie etnicznym "Pod Kolumnami" i na Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc?awiu.
Obecnie prowadzi swoj? w?asn? szko?? "Centro del Arte Flamenco" organizuje szkolenia i warsztaty, prowadzi w?asn? grup? taneczn? stworzon? z najlepszych uczennic.
ul. Braniborska 2/10 Wroc?aw tel. 0 500 035 072 centrumflamenco@wp.pl
foto : Micha? Bulak
© 2005 Pole Struktur Wizualnych